all about public relations

NEWS

ทีเส็บ จับมือ PATA และ ททท. ดันขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมองค์กรท่องเที่ยวระดับโลก PDMF 2018 เป็นศูนย์ท่องเที่ยวและประชุม พร้อมดึงชุมชนเข้าเปิดตัวสู่ตลาดโลก

วันที่: 1 พฤศจิกายน 2561

ทีเส็บ PATA และ ททท. ร่วมผลักดันจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นเมืองแห่งการประชุม สัมมนา นิทรรศการ หรือ MICE City และ Tourism Destination แห่งใหม่ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านการ ท่องเที่ยวและการเดินทางจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน PATA Destination Marketing Forum 2018 หรือ PDMF 2018 ที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่28 - 30 พฤศจิกายน 2561
 
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “จังหวัดขอนแก่นมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จนเป็นเมืองที่มีความพร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ระดับสากล ทำให้มีการประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ๆ   เลือกจัดที่จังหวัดขอนแก่นมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นขอนแก่นจึงยินดีที่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาร่วมการประชุมPDMF 2018 การได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าบ้านของการประชุมระดับนานาชาติเช่นนี้เป็นการตอกย้ำถึงความพร้อมของจังหวัดฯ ในการเป็นหนึ่งในเมืองหลัก และเป็น MICE City ของประเทศไทย อีกทั้งจังหวัดขอนแก่น ยังมีอีเวนต์ระดับนานาชาติมากมายที่ช่วยเพิ่มโอกาสกระจายรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน อาทิ งานประชุม APEC Ministerial Meeting งาน International Conference on Humanities and  Social Sciences และ งาน Thai-ASEAN Trade Fair เป็นต้น จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวและนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้ามาจัดประชุมสัมมนามากขึ้น นำรายได้จากการท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
 
“จังหวัดขอนแก่นมีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพของจังหวัดฯ ในอนาคต เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นอกจากนี้ยังมุ่งก้าวขึ้นเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและไมซ์ของภูมิภาค ผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ของจังหวัดฯ พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจกลุ่มไมซ์ที่เข้ามาทำธุรกิจ ครอบคลุมการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ ด้านบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ และสถานที่จัดงานหรือกิจกรรมที่ได้มาตรฐาน ภายใต้โครงการ “Thailand MICE Venue Standard” หรือ TMVS ร่วมกับทีเส็บ และด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Khonkaen MICE City ร่วมกับทีเส็บและททท. โดยมีเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวที่มาพักค้างคืนและนักธุรกิจกลุ่มไมซ์ จากปัจจุบันที่มีจำนวน 3.8 ล้านคนต่อปี เพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคนต่อปี”
 
นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “PDMF 2018 ซึ่งจะมีขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 นี้ ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Growth with Goals" โดยมีทีเส็บ ททท. และจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ตามนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับศักยภาพเมืองในภูมิภาคสู่การเป็นเมืองเจ้าภาพ ในการจัดงานไมซ์คือการจัดการประชุมและจัดงานแสดงสินค้า จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งใน MICE City เช่นเดียวกับ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต”
 
“จังหวัดขอนแก่นถือเป็นเมืองที่มีการประชุมระดับหน่วยงานราชการของภูมิภาค มีศักยภาพในการรองรับการประชุม ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีจุดแข็งในการเป็น MICE Cityด้านความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐาน มีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น หรือ KICE ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีโรงแรมที่ได้ มาตรฐานการจัดงานที่สามารถรองรับการจัดประชุมองค์การ การสัมมนาทางวิชาชีพ และงานแสดงสินค้านานาชาติได้ จังหวัดขอนแก่นยังมีทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางเชื่อมโยงการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์รวมของศูนย์ราชการของภูมิภาค มีมหาวิทยาลัยชั้นนำ และมีนักธุรกิจรุ่นใหม่มาเป็นผู้นำธุรกิจขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ทั้งยังเป็นแหล่งรวมประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรม และเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน จึงนับว่า เป็น MICE City ที่มีคุณภาพ”
 
“ในการจัดงานประชุม PDMF 2018 ทีเส็บได้ช่วยขับเคลื่อนทั้งทางด้านเศรษฐกิจของเมือง เสริมความแข็งแกร่งด้าน อัตลักษณ์เมือง จัดงานประชุมที่ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานการจัดงานแบบ Sustainable Event และเจรจากับ PATA ขอให้ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลด้านการท่องเที่ยว ดูแลพื้นที่ หรือ องค์กรที่มีภารกิจจัดการด้านการตลาดของเมืองและตัวพื้นที่ หรือ Community-based Tourism เข้าร่วมงานได้   โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีการนำกลุ่ม OTOP ที่มีผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นที่มีคุณภาพโดดเด่นเข้ามานำเสนอผลิตภัณฑ์ และนำผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้ในการจัดงานครั้งนี้ จึงถือได้ว่าการจัดงาน PDMF 2018 ครั้งนี้ ทีเส็บมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นและเมืองในกลุ่มภูมิภาคนี้ เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งการจัดประชุมและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนารวมถึงทำการตลาดของเมืองได้ความรู้และสามารถสร้างเครือข่ายจากการประชุม นานาชาตินี้ ทั้งนี้ ทีเส็บมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาที่สร้างความรับผิดชอบเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประโยชน์และกระจายรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศระดับมหภาคด้วย” นางศุภวรรณ กล่าว
 
ด้านนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท. รู้สึกยินดีที่ได้สนับสนุนการจัดการประชุม PDMF 2018 และได้สร้างโอกาสอันดีให้กับจังหวัดขอนแก่นในการก้าวเข้าสู่การเป็น MICE City และ Toursim Destination สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย การประชุม PDMF 2018 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เมืองที่มีศักยภาพในการเป็น Tourism Destination ได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าไปจัดการประชุมในสถานที่แปลกใหม่ และแสดงให้เห็นว่าสถานที่นั้นๆ สามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม  และเพื่อเป็นการช่วยสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนภายในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งตรงกับเป้าหมายของนโยบาย  “Open to the New Shades of Thailand”  ของททท.  ที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิต มุมมองใหม่ซึ่งมีความเป็นไทยที่หลากหลาย เข้าถึงคุณค่าของท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง เป็นการเพิ่มมูลค่าของวิถีไทย พร้อมผลักดันตลาดนักท่องเที่ยวเติบโตยิ่งขึ้นกว่าเดิม”
 
“นอกจากนี้ การที่จังหวัดขอนแก่นได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม PDMF 2018 นั้น ยังเป็นการแสดงให้ เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดฯ ในการเป็น Tourism Destination เนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่ มีระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีที่พักรองรับนักท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ และสนามบินที่จะช่วยเพิ่ม ความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการเดินทางได้มาก อีกทั้งยังช่วยเปิดโอกาสให้ททท. และจังหวัดขอนแก่น ได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน (Community-based Tourism) ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ ความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน และให้ความสำคัญกับมิติด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงยั่งยืนของ เศรษฐกิจฐานราก โดยนักท่องเที่ยวจะได้เข้าไปสัมผัสชีวิตของชาวบ้านท้องถิ่นโดยตรง ร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย     ได้เรียนรู้ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต วิถีการกิน วิธีการปรุง อาหารอันเป็นเอกลักษณ์ ผ่านการสืบทอดความรู้ ความเชื่อและ ทัศนคติจากรุ่นสู่รุ่นของคนในชุมชนต่างๆ อีกทั้ง ททท. ยังได้จัดให้มี Technical Tour ภายในจังหวัดขอนแก่นให้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี 3 เส้นทางหลัก ได้แก่ ศิลาโฮมสเตย์ - วัดไชยศรี ออร์แกนิคฟาร์ม - พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง และหมู่บ้านผ้าไหมบ้านหัวฝาย – วัดทุ่งเศรษฐี ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ อย่างใกล้ชิด” 
 
ดร.มาริโอ ฮาร์ดี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กล่าวว่า “PATA คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก องค์กรมากกว่า 800 แห่ง รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลของ 95 ประเทศ สายการบินและสนามบินนานาชาติ 20 แห่ง องค์กรด้านการบริการ 102 แห่ง และสถาบันศึกษา 70 แห่ง รวมไปถึงสมาชิก Young Tourism Professional      กว่า 100 คนทั่วโลก PATA ได้จัดงานประชุม PATA Destination Marketing Forum หรือ PDMF ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นงานที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในวงการการท่องเที่ยวและการเดินทางมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงานผ่านการสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ตั้งแต่ประเด็นสำคัญในเรื่องการตลาดและการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวไปจนถึงที่หมายใหม่ๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักเดินทาง ซึ่งงาน PDMF เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการเปิดที่หมายใหม่ๆ ให้กับ นักท่องเที่ยว เพราะการเลือกสถานที่ในการจัดงานแต่ละครั้งจะเลือกจากเมืองที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่มีเสน่ห์และ น่าสนใจ ทั้งนี้เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของเมืองเหล่านั้น ด้วยการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักเดินทางจากทั่วทุก มุมโลกให้รู้จักและมุ่งหน้ามายังเมืองนั้นๆ ซึ่งที่ผ่านมาเคยจัดขึ้นที่จังหวัดอัลไบ ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองคอกส์บาซาร์ ประเทศบังกลาเทศ และเมืองคอรอร์ ประเทศปาเลา สำหรับในงาน PDMF 2018 ทาง PATA ได้เลือกจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ด้วยความร่วมมือในการจัดงานของทีเส็บ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ จังหวัดขอนแก่น โดยคาดว่าจะมีผู้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มากกว่า 200 คน เพื่อรับฟังหัวข้อการบรรยาย ที่น่าสนใจ อาทิ Status of Destination Management Around the World, The Role of Local Experiences in Destination Marketing, Fighting Undertourism Through Innovative Storytelling หรือ Calculating our Impact as Destinations เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์คช้อปเกี่ยวกับการตลาดิจิทัลภายในงานอีกด้วย”

ABOUT US
We are a local public relations agency that specializes in applying strategic and creative communications activity to promote and strengthen the positive stories of our clients.  
 
We partner with both established and emerging brands, corporations and startups, government organizations and civil-society groups, and others to help them define and achieve their strategic PR goals.
 
It's all about PR and it's all about results.

Please do get in touch.